farm_date
Home
Home
Menu

Disclaimer


FarmDate® geregistreerd onder Nr. 0785731 Benelux merkenbureau, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Door FarmDate per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. FarmDate staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zie ook privacy statement

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van FarmDate zijn gemaakt door Endless webdesign, in opdracht van FarmDate. Het kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van FarmDate of Endless webdesign niet toegestaan.

Credits

Productie en vormgeving: Endless webdesign. Meer informatie over Endless webdesign kunt u vinden op www.endless.nl bellen kan natuurlijk ook 0321 336321.

Intellectuele eigendoms rechten

(Intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot FarmDate, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Endless webdesign v.o.f. of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de deelnemers is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het profiel dan wel in andere berichten.

FarmDate is een initiatief van:
Endless webdesign v.o.f.
De Drieslag 30,
8251 JZ Dronten
Tel: 0321-336260
k.v.k.39070408