farm_date
Home
Home
Menu

Voorwaarden Farm Date


Ten aanzien van de dienstverlening van Endless webdesign v.o.f. op de websites: www.farmdate.nl ; www.farmdate.eu, www.farm-date.eu, www.farmdate.be, www.farmdate.de, www.farm-date.com, www.farmcontact.com, www.farmchat.nl, www.farm-chat.nl en www.kijkeenkoe.nl  gelden de volgende voorwaarden en daarnaast alle toepasselijke Nederlandse wettelijke regels.
 

Algemeen:


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Farm Date en haar deelnemers. Farm Date is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Farm Date kan dan geen enkele verantwoording nemen voor de juistheid van door derden aangeleverde informatie.
 

Dienstverlening:


De dienstverlening van Farm Date bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen met als doel een vriendschap of relatie op te bouwen. Farm Date geeft geen garantie op succes.

Farm Date biedt de mogelijkheid een  gratis een profiel aan te maken op haar website (aspirant deelname). De deelnemer kan dan alle mogelijkheden bekijken, inclusief het ontvangen en lezen van email van andere Farm Daters via ons interne mail systeem en het sturen en ontvangen/beantwoorden van klompjes. Ook is het mogelijk een full time deelname af te sluiten voor een bepaalde periode tegen een bepaald bedrag om ongelimiteerd gebruik te maken van alle faciliteiten van Farm Date. Meer over het verschil tussen aspirant en full time deelname, tarieven, termijnen en betaalmogelijkheden zijn te vinden op de pagina www.farm-date.com/home/tarieven


Farm Date screening:


Farm Date kan een aspirant aanmelding weigeren als zij dit nodig acht en zonder opgaaf van reden.

Farm Date is gerechtigd te allen tijden zonder kennisgeving vooraf een profiel te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen als er enig vermoeden bestaat van misbruik, fraude of ander soort wangedrag van de deelnemer, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de deelnemer op restitutie of schadevergoeding. Als een profiel wordt aangepast, geweigerd, geblokkeerd of verwijderd door Farm Date kan de houder van dit profiel  contact opnemen met Farm Date om de reden hiervan te vernemen. De deelnemer accepteert dat Farm Date alle door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren als hiervoor redelijke aanleiding bestaat incl. tussen deelnemers uitgewisselde gegevens.
 

Aansprakelijkheid:


Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Farm Date geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Alles wordt in het werk gesteld om Farm Date veilig en zonder fouten/gebreken te houden, maar Endless webdesign v.o.f. garandeert niet dat Farm Date ononderbroken zal werken, derden haar systemen niet onrechtmatig zullen gebruiken en dat Farm Date vrij zal zijn van virussen, trojans of andere gebreken.

Het off-line zijn van Farm Date voor korte of langere tijd door technische of andere problemen kan nooit een aanleiding zijn tot een claim op schadevergoeding van haar deelnemers.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie op de website. Farm Date kan dan ook geen enkele verantwoording nemen voor de juistheid van door derden aangeleverde informatie.

De deelnemer zal de Farm Date diensten alleen gebruiken binnen de geldende wetten. Farm Date is niet verantwoordelijk voor het misbruiken van deze service voor onwettelijke activiteiten.

Farm date sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites. Informatie op deze internet sites mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Farm Date.

Via Farm Date per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Farm Date staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Farm Date is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Farm Date of Endless webdesign v.o.f.. Deze totale aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende overeenkomst ontvangen vergoeding.

De deelnemer garandeert dat het door hem/haar ingevulde profiel en alle door hem/haar op Farm Date geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart Farm Date dan ook van elke verantwoordelijkheid.

Farm Date  is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijv. een persoonlijke afspraak, mail of telefoonverkeer waarvoor deelnemers zelf persoonlijke gegevens (email adres, telefoonnummer oid) hebben uitgewisseld, in aansluiting op kennismaking via de website.
 

Deelnemers:


De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn.

De deelnemer zal geen directe adresgegevens opnemen in zijn/haar profiel, zoals naam, telefoonnummers, e-mail adres, WEB pagina, URL, postadres of verwijzing naar Social Media, noch hier anderen om vragen (op welke wijze dan ook).

De deelnemer zal geen onjuiste of misleidende informatie vermelden in zijn/haar profiel of verstrekken aan andere deelnemers.

De deelnemer zal de tekst in zijn profiel niet gebruiken om berichten of contact informatie door te geven.

De deelnemer zal geen vulgaire, racistische of anders aanstootgevende taal gebruiken in zijn/haar profiel of in contact met andere deelnemers of medewerkers van Farm Date.

De deelnemer zal geen aanstootgevende foto’s in zijn profiel plaatsen.

Contact van deelnemer met andere deelnemers van Farm Date zal alleen tot doel hebben een eventuele vriendschap of relatie tot stand te brengen en geen commercieel/sexueel of ander doel dienen .

De Full Time deelnemer zal geen e-mail adres, telefoonnummer, URL of verwijzing naar Social Media mailen naar aspirant deelnemers.

De deelnemer zal andere deelnemers niet lastig vallen.

De deelnemer zal geen informatie of fotomateriaal van een profiel van een andere deelnemer op enige wijze openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van deze deelnemer.
 
De chatbox in Farm Date is een extra service die wordt aangeboden aan full time deelnemers. Deze chat is geen onderdeel van de betaalde deelname. Er kunnen geen rechten aan dit extraatje verbonden worden.

De deelnemer zal zijn/haar inschrijving niet delen met anderen, niet voor een ander bemiddelen via zijn/haar profiel of toestaan dat een ander deze gebruikt zonder medeweten van Farm Date, noch zal de deelnemer meer als één profiel aanmaken.

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag binnen de wet en de algemeen in Nederland geldende fatsoensregels. Bovendien zal de deelnemer op geen enkele manier de belangen en goede naam van Endless webdesign v.o.f. of Farm Dateen haar deelnemers schaden.

Een deelnemer kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens of foto’s wijzigen of verwijderen. Bovendien kan hij/zij zijn profiel (tijdelijk) deactiveren.

Als en voor zover de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens zelf op eigen initiatief openbaar maakt op of via de website, doet de deelnemer dit geheel voor zijn eigen rekening en risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is de deelnemer niet toegestaan onrechtmatig (foto)materiaal aan zijn profiel toe te voegen, of materiaal te plaatsen wat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De eventuele gevolgen hiervan zijn dan ook geheel voor zijn/haar rekening.

Mocht een deelnemer zich niet houden aan deze voorwaarden dan is Farm Date gerechtigd deze persoon uit te sluiten van verdere deelname zonder enig recht op restitutie.
 

Privacy:


Farm Date zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens van haar deelnemers nooit bewust doorspelen of verkopen aan derden behalve als ze daartoe wettelijk verplicht wordt.

Farm Date zal binnen haar mogelijkheden en door middel van uitgebreide veiligheidsprocedures er zo goed mogelijk voor zorgdragen dat het voor derden onmogelijk is deze persoonsgegevens op een of andere manier te bemachtigen.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Farm Date maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Farm Date gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Klik hier voor het volledige privacy beleid.
 

Intellectuele eigendomsrechten:


Het is deelnemer niet toegestaan Farm Date of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Endless webdesign v.o.f., op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot Farm Date, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Endless webdesign v.o.f. of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de deelnemers is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het profiel dan wel in andere berichten.

De deelnemer erkent dat hij/zij in het kader van de overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere deelnemers op Farm Date. Met vertrouwelijke informatie wordt ook bedoeld alle persoonlijke gegevens opgenomen in de profielen alsmede door andere deelnemers geplaatste informatie. De deelnemer verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens; zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken, noch zal de deelnemer het systeem gebruiken om gegevens van anderen openbaar te maken.
Wanneer Farm Date wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Farm Date en haar deelnemers bestaan over op deze andere rechtspersoon.
 

Tarieven:


Alle prijzen die Farm Date rekent voor haar diensten zijn inclusief 21 % BTW.

Farm Date kan altijd haar tarieven wijzigen en zal deze eventuele wijzigingen minstens één maand voor aanvang aan haar leden bekendmaken.

Als een deelnemer besluit voortijdig zijn deelname af te breken door zijn profiel te verwijderen volgt daarop geen recht op restitutie van het restant van het inschrijfgeld.

Een Full Time deelname wordt aangegaan voor een afgebakende periode. Het is niet mogelijk de deelname tijdelijk op te schirten.
 

Herroepingsrecht:


De full time deelnemer heeft tot 14 dagen na het aangaan van het betaalde lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het wettelijke herroepingsrecht. Als de deelnemer hiervan gebruik wil maken, maar al daadwerkelijk gebruik gemaakt heeft van de betaalde dienstverlening, zal Farm Date een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening brengen en de rest van het bedrag terugstorten. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag. Een deelnemer kan herroepen door middel van het sturen van een email naar info@farmdate.nl. Zodra de herroeping is ontvangen wordt het profiel op non actief gezet en zal Farm Date de deelnemer berichten over de financiele afwikkeling.

Door middel van het doen van een betaling voor een full time deelname geeft de deelnemer Farm Date nadrukkelijk toestemming om de fulltime deelname reeds in te laten gaan voordat het herroepingstermijn is verstreken.
 

Klachten:


Als Farm Date een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoeken zij deze klacht en nemen zij zo nodig gepaste maatregelen. Farm Date zal altijd binnen 3 dagen reageren op een klacht. Het kan voorkomen dat Farm Date tijdens het onderzoeken van de klacht een profiel tijdelijk ontoegankelijk maakt voor de gebruiker indien Farm Date dit nodig acht in het kader van het onderzoek. Dit kan gebeuren zonder vooraankondiging.  

Farm Date spant zich in om profielen van deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Farm Date  spant zich in om deelnemers te wijzen op mogelijke misleiding door andere deelnemers op Farm Date. Op de pagina “Dating tips” en “Veel gestelde vragen” worden tips gegeven om schade te voorkomen en “fakers” te herkennen.

Deze voorwaarden voor deelname kunnen regelmatig herzien en aangepast worden door Farm Date. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Farm Date behoudt zich het recht via de haar ter beschikking staande middelen zonodig te controleren of haar deelnemers zich aan deze voorwaarden houden.

Dronten, augustus 2019

Copyright : Endless webdesign v.o.f.